top of page
ALGEMENE VOORWAARDEN SUPWORX

Versie 1.1 – 20 april 2021

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder;

 1. Opdrachtgever: persoon of bedrijf die een suptour reserveert voor één of meerdere personen en betaalt waardoor er een overeenkomst ontstaat.

 2. Deelnemer: natuurlijke persoon die is aangemeld voor deelname en/of deelneemt aan een suptour of arrangement.

 3. Ondernemer: Taxco BV, handelend onder de naam SUPworx.

 4. Suptour: een programma, evenement of activiteiten die door SUPworx wordt georganiseerd.

 5. Arrangement: een speciaal voor een opdrachtgever samengesteld evenement.

 6. Overeenkomst: een tussen  opdrachtgever en ondernemer overeengekomen afspraak voor het volgen van een SUPworx  activiteit waarvoor opdrachtgever een vergoeding betaalt of heeft voldaan. 

 7. Dag: kalenderdag;

 8. Leverancier: degene, niet zijnde opdrachtgever, die goederen, diensten, of andere op geld waardeerbare prestaties aan SUPworx levert.

 9. Organisator: de ondernemer en medewerkers/instructeurs van ondernemer. 

 10. Directie: zij die als directeuren van SUPworx staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24413988.

 11. Wederpartij: zowel opdrachtgever, deelnemer als leverancier.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en diensten die worden geleverd onder de handelsnaam SUPworx en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen SUPworx en de opdrachtgever.

 2. Deze algemene voorwaarden worden aan de opdrachtgever via dezelfde website beschikbaar gesteld als waarop de opdrachtgever de suptour reserveert.

 3. Indien opdrachten tot stand komen buiten de website (www.supworx.com), dan worden deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever toegestuurd.

 4. In het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens andere specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de opdrachtgever zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3. Overeenkomst

Aanmeldingen, bevestigingen, reserveringen en betalingen voor een door SUPworx georganiseerde activiteit gebeurt via de boekingspagina op de website van SUPworx (www.supworx.com). Te allen tijde, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de aanmelding, bevestiging, reservering, wijziging en annulering.

 

Artikel 4. Inachtneming van de risico’s

 1. Opdrachtgever en deelnemer verklaren kennis te hebben genomen van de eventuele moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico's van de suptour waaraan wordt deelgenomen en alle relevante medische en/of conditionele bijzonderheden te hebben gemeld.

 2. Iedere deelnemer dient wat betreft de gezondheid en conditie in staat te zijn aan de suptour deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen. In het geval van watersport activiteiten is in ieder geval een zwemdiploma A (of vergelijkbaar) vereist.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 1. SUPworx mag de overeenkomst wijzigen of annuleren wegens gewichtige, de wederpartij onverwijld meegedeelde, omstandigheden en/of ongunstige weersomstandigheden. Het betaalde bedrag wordt dan volledig aan de opdrachtgever gerestitueerd.

 2. SUPworx houdt zich het recht voor om bij arrangementen de prijzen aan te passen in geval van tussentijdse wijzigingen in de groepsgrootte. De toegestane wijziging in deelnemersaantal, zonder consequentie voor de arrangementsprijs, bedraagt 10%.

 3. Wijziging in groepsgrootte dient schriftelijk, uiterlijk 1 week voor arrangementsdatum, te worden gemeld. Bepalend is de datum waarop SUPworx het annuleringsbericht ontvangt.

 4. Bij wijziging van een arrangementsdatum door opdrachtgever houdt SUPworx zich het recht voor wijzigingskosten in rekening te brengen à 5% van de prijs met een minimum van € 50,00 exclusief BTW.

Artikel 6. Volmachten

 1. Enkel en alleen de directie van SUPworx - hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van de medewerkers van SUPworx - is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen die afwijken van deze algemene voorwaarden.

 2. Degene, die namens de wederpartij optreedt, wordt verondersteld daartoe door de wederpartij gemachtigd te zijn.

 3. Bij bevestiging van een activiteit bij SUPworx wordt aangenomen dat het bestuur van het deelnemende bedrijf, vereniging of instelling en de contactpersoon zich akkoord verklaren met de algemene voorwaarden, zoals hier beschreven.

Artikel 7. Hoofdelijke aansprakelijkheid

Diegene die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.

Artikel 8. Schade

 1. Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever c.q. deelnemer betaald worden.

 2. Wanneer een deelnemer overlast bezorgt, zodanig dat de relatie tussen SUPworx en de eigenaren van de locatie en/of de leverancier ernstig wordt geschaad, kan de betreffende deelnemer van deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer of opdrachtgever.

Artikel 9. Begeleiding

 1. De deelnemers die een activiteit met SUPworx zijn overeengekomen, zijn verplicht gedurende het gehele programma de aanwijzingen van de leiding op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om een goede en veilige voortgang van de activiteit te kunnen waarborgen.

 2. Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer.

Artikel 10. Betaling, rente en incassokosten

 1. Betalingen dienen uiterlijk te geschieden tijdens het online boeken van een suptour of binnen 14 dagen na factuurdatum voor een arrangement of evenement tenzij anders is overeengekomen.

 2. SUPworx is gerechtigd aan de opdrachtgever c.q. deelnemer een voorschot van het totaalbedrag te laten betalen.

 3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever c.q. deelnemer in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.

 4. Voorts is de opdrachtgever c.q. deelnemer gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 % van het gevorderde.

 5. Variabele kosten, zoals extra catering, extra activiteiten, transportkosten, consumpties e.d. welke genuttigd worden tijdens alle activiteiten worden - tenzij anders overeengekomen - achteraf direct voldaan of middels een factuur aan de opdrachtgever doorberekend.

 6. SUPworx vraagt bij bedrijfs-, groeps- en school-evenementen een aanbetaling van 50% van het totale factuurbedrag.

 7. SUPworx is gerechtigd van deze annulerings-/ betalingsvoorwaarden af te wijken.

Artikel 11. Annulering, wijziging, te laat, no show

 1. Deelnemers dienen 15 minuten voor aanvang van de geboekte suptour aanwezig te zijn. Indien een deelnemer niet op tijd aanwezig is en daardoor het risico ontstaat dat de hele groep hierdoor benadeeld wordt, kan deelnemer worden uitgesloten van deelname aan die betreffende suptour. In dat geval geldt dat 100% van de geldende prijs voor deelname dient te worden voldaan.

 2. Indien een deelnemer in het geheel niet komt opdagen (no show), geldt dat 100% van de geldende prijs voor deelname dient te worden voldaan. 

 3. Annulering of wijziging van de geboekte suptour dient te allen tijde per e-mail te geschieden. In deze e-mail geeft de deelnemer aan of gewenst is dat een nieuwe reservering wordt gemaakt of dat het reeds betaalde dient te worden gerestitueerd.

 4. Annulering of wijziging van de geboekte suptour door individuele deelnemers is kosteloos mogelijk tot 48 uur voor aanvang van de geboekte suptour.

 5. Bij annulering van geboekte suptour door individuele deelnemers 48 uur of korter voor aanvang van de suptour geldt dat 100% van de prijs dient te worden voldaan. Indien de kosten voor de suptour reeds zijn voldaan worden deze niet gerestitueerd.

 6. Bij annulering van arrangementen zal SUPworx de volgende kosten in rekening brengen:

  1. van 8 tot 14 dagen voor aanvang: 25% van de arrangementsprijs;

  2. binnen 7 dagen (inclusief) voor aanvang: 50% van de arrangementsprijs;

  3. binnen 2 dagen (inclusief) voor aanvang of later: 100% van de arrangementsprijs. Dit geldt ook als een deelnemer niet aanwezig is zonder annulering.

 7. Mochten de werkelijke kosten van de zijde van SUPworx ten gevolge van de annulering van het arrangement de in lid 4 genoemde annuleringskosten overstijgen, dan kunnen deze meerkosten eveneens in rekening gebracht worden.

 8. Een regulier geplande suptour gaat door bij minimaal 4 deelnemers. Indien er minder dan 4 deelnemers hebben geboekt voor een suptour, ontvangt een deelnemer die geboekt heeft voor die suptour een tegoedbon om een tour op een ander moment in datzelfde seizoen te boeken. 

 9. Indien SUPworx genoodzaakt is een tour te annuleren om welke reden dan ook (overmacht), ontvangt een deelnemer die geboekt heeft voor die suptour een tegoedbon om een tour op een ander moment in datzelfde seizoen te boeken.

Artikel 12. Aansprakelijkheid SUPworx

1. Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever en deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van de SUPworx instructeur, is de organisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade.

2. SUPworx is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

a) omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer en/of opdrachtgever, zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;

b) het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie en/of indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie, niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.

c) handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de organisator en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisator kunnen worden toegerekend.

3. De opdrachtgever en/of deelnemer wordt geacht een passende ongevallen-, reis en annuleringsverzekering af te sluiten. SUPworx aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering.

4. Opdrachtgever en/of deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de  zelf meegenomen spullen die op het SUPboard op het water worden meegenomen. Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (water) schade aan of verlies van deze pullen.

5. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van de organisator, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.

6. Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van de organisator leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door SUPworx gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Artikel 13. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever en/of deelnemer

De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens SUPworx aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem “toegelaten” derden.

Artikel 14. Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen SUPworx en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15. Auteursrecht, industrieel eigendom

 1. SUPworx behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

 2. Industriële of intellectuele eigendomsrechten van door SUPworx bedachte of tot stand gebrachte workout, tours, programma’s en activiteiten zullen zonder verdere toestemming alleen SUPworx toebehoren. SUPworx is een handelsnaam van Taxco BV , KvK 24413988, BTW nr. 817921369 B02.

bottom of page